Adatvédelem

Ezen az oldalon olvasható adatvédelmi tájékoztatónk. Az oldal alján lehetőség van a süti beállítások szerkesztésére is.

1. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja és ideje

Az alábbiakban felsoroljuk, hogy milyen adatokat, milyen célból, mennyi ideig és milyen jogalappal kezelünk. Az általunk használt sütikkel (cookie-kkal) kapcsolatos információk egy külön listában, a "2. Sütik (Cookie-k)" rész alatt találhatóak meg.

1.1 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A Trukkok.hu egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció valamint azt követően az oldal használata során történő adatszolgáltatás önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapszik, és a megadott adatokat csak a szolgáltatás igénybevevővel való ügyfélkapcsolat idejére tároljuk. A hozzájárulás a regisztráció törlésével bármikor visszavonható (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A felhasználó egyes adatokat külön-külön is törölni tud az oldal felületén.

Ezen önkéntes hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatások közé tartoznak az alábbiak:

1.1.1 Regisztráció és adatlap

A regisztrációhoz kizárólag a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen adatok megadása kötelező. A felhasználónév és jelszó az azonosításhoz, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges (ide írunk például, ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát). A felhasználónak lehetősége van opcionálisan további adatok (nem, születési idő, lakóhely, honlap, bemutatkozás, profilkép) megadására is, amennyiben úgy dönt, hogy szeretné ezeket az oldal látogatói számára az adatlapján nyilvánossá tenni.

Facebook-al történő regisztráció esetén a felhasználónév a Facebook-on megadott név ékezetmentes, szóköz helyett alulvonalat tartalmazó változata lesz. A Facebook-on beállított profilkép megjelenítésre kerül az oldalon. Az így kapott felhasználónév megváltoztatása e-mailben kérhető.

Az adatlapon megjelenítjük a felhasználó utolsó aktivitásának időpontját, az általa feltöltött trükkök és hozzászólások számát és az általa feltöltött trükkökre mutató linkeket.

1.1.2 Beküldött tartalom

Az oldalon lehetőség van trükköket, YouTube videó linkeket, hozzászólásokat és linkeket közzétenni. Az így beküldött adatokat a felhasználó kifejezetten azzal a céllal küldi be, hogy azokat a szolgáltató publikusan megjelenítse az oldal látogatói számára.

1.1.3 Nem nyilvános adatok

Az oldalon lehetőség van az egyes tagok számára üzenetet küldeni. Amennyiben az oldal belső üzenetküldőjén keresztül valaki kapcsolatba lép egy másik felhasználóval, felhasználóneve látható lesz a címzett számára.

1.2 Jogos érdeken alapuló adatkezelés

A szolgáltatás biztonságos működésének biztosítása és a visszaélések megakadályozása a szolgáltató jogos érdeke. Ezen jogos érdeken alapul, hogy ha egy felhasználó a szolgáltatási feltételek súlyos megszegése miatt kitiltásra kerül, a szolgáltató a kitiltáshoz szükséges azonosítókat a kitiltás idejére tárolja.

2. Sütik (Cookie-k)

A Trukkok.hu, mint a weboldalak általában, a látogató számítógépén kis szöveges fájlokat (úgynevezett sütiket, angolul "cookie"-kat) helyez el.

Egyes sütik elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához. A regisztrált és bejelentkezett felhasználók gépén sütiben tároljuk az azonosításukhoz szükséges adatokat. A "Maradjak bejelentkezve!" funkció használata esetén 10 évig, a funkció mellőzése esetén a böngésző bezárásáig kerülnek a sütik tárolásra. Ezek a sütik bármikor törölhetőek a kilépés funkció használatával. Sütit használunk az adatvédelmi beállítások tárolására is. A tárolás ideje 10 év, vagy a süti törlésének ideje.

A szolgáltató jogos érdeke, hogy megvédje az oldalt a különböző támadásoktól és visszaélésektől. Ennek érdekében biztonsági okokból, a külső meghívásokat és rosszindulatú robotokat elkerülendő szintén sütit használhatnak egyes űrlapok. Ezen sütik 24 óra alatt járnak le.

Amennyiben a felhasználó olyan fórumtémát vagy adatlapot tekint meg, ahol beágyazott YouTube videó található, és a videó lejátszása mellett dönt, a YouTube is elhelyezhet sütit a számítógépén. A YouTube által használt sütikkel kapcsolatban további információ a Google oldalán található.

Amennyiben a felhasználó beleegyezik, az oldalon a Google sütik használatával jelenít meg személyre szabott hirdetéseket az érdeklődési köre, illetve oldalon és más oldalakon végzett korábbi látogatások alapján. A személyre szabott hirdetések engedélyezhetőek vagy letilthatóak a süti beállításoknál, vagy a Google Hirdetésbeállítások oldalán. A Google által kezelt adatokról részletesen ezen az oldalon lehet tájékozódni. Amennyiben a felhasználó nem járul hozzá a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez, akkor is megjelennek hirdetések az oldalon, de azok kevésbé lesznek relevánsak. Ezek a hirdetések is használnak sütiket a rendszer működésének biztosítása (gyakoriságkorlátozás, a hirdetésekkel kapcsolatos összesített jelentések) céljából, valamint jogos érdek (a csalások és visszaélések elleni küzdelem) alapján. Az oldal egyes részein az Affiliate.hu hirdetései is megjelennek, amelyek nem személyre szabottak, de megfelelő működésük biztosítása érdekében, valamint a szolgáltató jogos érdeke alapján biztonsági okokból, a visszaélések elkerülése érdekében szintén használhatnak sütiket. Ezekről az Affiliate.hu oldalán lehet informálódni.

Külső kiszolgálót (Google Analytics) használunk személyhez nem köthető statisztikai adatok gyűjtésére, amely kiszolgáló szintén sütiket használ. A szolgáltató aggregált, statisztikai adatokat biztosít számunkra az oldal látogatóiról, és ehhez nem adunk át személyes adatokat részére. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP címeket névtelenítve (anonimizáltan) tárolja. A cookie 14 hónapig él, amelynek számolása a szolgáltatás minden igénybevétele esetén újraindul. A Google Analytics használata minden weboldalon letiltható a Google által biztosított böngésző kiegészítő telepítésével. A Google által használt sütikkel kapcsolatban további információ a Google oldalán található.

A felhasználónak lehetősége van a böngészőjében letiltani a sütik fogadását, vagy törölheti a már elmentett sütiket. Ennek pontos menete a böngésző súgójában található meg, illetve a leggyakrabban használt böngészők esetén a következő oldalakon: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari. A sütik tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal egyes részei nem, vagy nem teljes értékűen fognak működni.

3. Harmadik országba továbbítás

A 2. pontban, a sütiknél részletezett okokból egyes adatokat a Google Inc. kezel, amely az Amerikai Egyesült Állampokban található. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én, amelyet a Google is betart. A Google a birtokába jutott adatokat a GDPR-nek megfelelően kezeli. Erről bővebben itt található információ.

4. 16 éven aluliak

Szolgáltatásaink az általános közönségnek szólnak. A 16. életévét be nem töltött személyek adatainak kezeléséhez hozzájárulást a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személynek kell adnia vagy engedélyeznie. A szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát vagy a nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy felelős azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A szolgáltatás hozzájárulást igénylő részeit a 16. életévüket be nem töltött személyek csak írásos szülői hozzájárulás vagy engedély megléte esetén használhatják, amelyet kérés esetén be kell tudniuk mutatni a szolgáltatónak.

5. Az érintett jogai

5.1 Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Abban az esetben, ha a regisztráció létezik, az érintett bejelentkezés után jogosult a személyes adatokat megtekinteni, módosítani vagy törölni. Az érintett jogosult továbbá információt kapni az adatkezelés céljairól, az érintett adatok kategóriáiról, azon címzettekről, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket) illetve az adatok tárolásának tervezett időtartalmáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Ezekről bővebben jelen dokumentumban lehet tájékozódni.

5.2 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult rá, hogy az adatkezelő részére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, az eredeti adatkezelő akadályoztatása nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy - ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A hozzánk feltöltött adatok (a jelszó kivételével) bejelentkezés után elérhetőek az oldal felületén. Az általunk kezelt adatok átnyújtását e-mailben is lehet kérni, amit a szolgáltató a felhasználó megfelelő azonosítása után teljesít.

5.3 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes és a törlés helyett azok felhasználásnak korlátozását szeretné; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ha tiltakozik az adatkezelés ellen (addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e). Ilyen korlátozás esetén az adatokat csak tárolni lehet, kezelni csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

5.4 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen. Ilyen esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.5 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha ez a felek közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges. Az érintettnek ilyen esetben is jogában áll az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást nyújtani be.

5.6 Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog

A felhasználóknak jogukban áll a tárolt adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését vagy helyesbítését kérni. Az adatok egy részének módosítását vagy törlését a regisztrált felhasználók bejelentkezés után az adatlapjukon maguk is el tudják végezni, de azonosítás után e-mailben is lehetőség van ezek kérelmezésére. A felhasználónév megváltozatása e-mailben kérhető. A teljes regisztráció bejelentkezés után ezen az oldalon törölhető.

A visszaélések elkerülése érdekében a törölt felhasználónevek a továbbiakban nem regisztrálhatóak. Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a korábbi felhasználóneve ne legyen újraregisztrálható, a törlés előtt az oldal üzenetküldőjén keresztül írva, vagy törlés után levélben kérheti a felhasználónév felszabadítását.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Internet természetéből adódóan regisztráció törlése esetén az oldalon megjelenített, de törölt tartalmak (így például a felhasználó adatlapja és tartalmai) továbbra is fenn maradhatnak a Trukkok.hu-tól független keresőkben, archívumokban illetve a Trukkok.hu-tól tartalmat átvevő oldalakon. A Trukkok.hu ezekkel az oldalakkal semmilyen kapcsolatban nem áll, és az általuk közölt tartalomért, illetve annak eltávolításáért semmilyen felelősség nem terheli. A Trukkok.hu nem tudja garantálni a közölt tartalmak Internetről való végérvényes eltűntethetőségét, pusztán a Trukkok.hu oldalról való törlésért felel.

6. Biztonsági intézkedések

A szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatok biztonsága érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, illetéktelen használat, hibás működés stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos vagy az azokból eredő járulékos károkért a szolgáltató a jog által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a felelősséget. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy az oldalra általa feltöltött tartalmakról biztonsági másolattal rendelkezzen azok bármilyen okból történő sérülése, törlése vagy elvesztése esetére.

7. Probléma esetén

Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, kérdések esetén az adatkezelőhöz lehet fordulni. A kérelmeket e-mailben várjuk, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolunk rá.

Adatkezelési kapcsolattartó: Szappanos Adrienn
Postacím: 5100 Jászberény, Nádor u. 2.
E-mail:

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Hatóságnál vizsgálatot lehet kezdeményezni. Az érintett a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt bírósági eljárást is indíthat. Az adatkezelő minden adat törlését lehetővé teszi az oldalon, és minden esetben igyekszik teljes mértékben együttműködni a panaszossal, ezért eljárás kezdeményezése előtt a gyorsabb intézkedés érdekében érdemes az adatkezelőt a fenti e-mail címen megkeresni a felmerült problémával.

A Hatóság elérhetőségei:
Levelezési címe: 1534 Budapest, Pf.: 834
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszáma: +36 (1) 391‑1400
Fax száma: +36 (1) 391‑1410
Weboldala: http://www.naih.hu
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tárhelyszolgáltató:
3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A
admin@megacp.com

Süti beállítás

A Trukkok.hu a legtöbb weboldalhoz hasonlóan sütiket használ. A sütik kis szöveges fájlok, amik a látogató számítógépén kerülnek elmentésre. Az alábbiakban lehetőséged van megadni, hogy milyen sütik használatához járulsz hozzá. Az általad választott beállítást ezen az oldalon később bármikor módosíthatod.